Supporting Japan-related programs in European Capitals of Culture

Polish-Japanese Friendship Foundation NAMI: Budo Matsuri 2019

Wroclaw, Poland

People-to-people

Date:

21-22 Sep. 2019 

Venue:

Wroclaw, Poland (Primary School no 84)

Participant from Japan:

Tadanori Sugawara, Shinichiro Shimodaira, Kodanji Yanagiya, Mitsuyoshi Aoki, Yoshinobu Kurogi, Kazuya Tsuchimoto, Takuya Kitamura, Yukiko Morimoto, Yasushi Yoshida

Related program:

● Nami Kendo Taikai referees seminar
   Date/ Venue: 21-22 Sep. 2019/ Primiary School no 84
   Participant: Tadanori Sugawara and other invited referees
● Kendo and iaido demonstration (1)
   Date/ Venue: 15-16 Sep. 2019/ Japanese Garden in Wroclaw
   Participant: Ryushinkai and Renshinkan members (www.ryushinkai.pl
● Kendo and iaido demonstration (2)
   Date/ Venue: 1-2 Sep. 2019/ Slodowa Island
   Participant: Ryushinkai and Renshinkan members (www.ryushinkai.pl
● Kendo and iaido demonstration (3)
   Date/ Venue: 7-8 Sep. 2019/ Impart Theatre
   Participant: Ryushinkai and Renshinkan members (www.ryushinkai.pl
● Traditional Polish (European) sabre demonstration
   Date/ Venue: 21-22 Sep. 2019/ Primary School no 84
   Participant: Aramis club members (https://aramis.pl/

▲Page Top